Търговско право

В областта на Търговското право услугите са както следва:

 • Консултации относно закрилата на чуждестранни инвестиции;
 • Представителство пред съответните държавни органи;
 • Съдействие за издаване на различни административни актове, включително сертификати, лицензи и разрешителни;
 • Обжалване на административни актове;
 • Представителство пред държавните и общински органи;
 • Консултации и изготвяне на различни видове застрахователни договори;
 • Представителство на физически и юридически лица пред застрахователни компании във връзка с изплащане на щети;
 • Изготвяне и преглед на трудови договори както и консултации относно прекратяване на трудови договори;
 • Представителство пред съда по трудово правни спорове;
 • Изготвяне и корекция на всички видове договори – граждански, дружествени, търговски, нотариални актове и договори в нотариална форма;
 • Откриване на банкови сметки на физически и юридически лица. Съдействие при получаване на бизнес и ипотечни кредити;
 • Цялостно абонаментно правно обслужване на търговци и търговски дружества.