Правни услуги за фирми

Адвокатска кантора Мирослава Кръстева предоставя следните услуги за фирми:

 • Регистрации и пререгистрации на фирми; промяна на вписани обстоятелства, обявяване на ГФО, вписвания в Търговския регистър;
 • Процесуално представителство по граждански, търговски, административни и облигационни дела;
 • Представителство при водене на преговори, сключване на договори, съглашения, нотариални производства;
 • Съдействие за издаване на различни административни актове, включително сертификати, лицензи и разрешителни;
 • Основаване на търговски предприятия, избор на бизнес структура;
 • Придобиване на разрешителни и лицензии;
 • Регистрационни процедури в съда и другите административни органи, представителство пред съда;
 • Преговори за сключване на сделки с недвижими имоти;
 • Представителство и съдействие при изготвяне на нотариални актове;
 • Консултации, преговори, подготовка и изготвяне на различни видове договори;
 • Съдействие при различни видове търговски процедури;
 • Правни консултации и съдействие в инвестиционния процес за чуждестранни лица и организации;
 • Консултации относно закрилата на чуждестранни инвестиции;
 • Представителство пред съответните държавни органи;
 • Съдействие за издаване на различни административни актове, включително сертификати, лицензи и разрешителни;
 • Обжалване на административни актове;
 • Представителство пред държавните и общински органи;
 • Консултации и изготвяне на различни видове застрахователни договори;
 • Представителство на физически и юридически лица пред застрахователни компании във връзка с изплащане на щети;
 • Изготвяне и преглед на трудови договори както и консултации относно прекратяване на трудови договори;
 • Представителство пред трети лица и оганизации;
 • Изработване и преглед на договори;
 • Представителство пред съда по трудово правни спорове.