Правни услуги за граждани

Адвокатска кантора Мирослава Кръстева предоставя следните услуги за граждани:

 • Консултации в областта на гражданското право;
 • Образуване, представителство и защита по дела срещу банки;
 • Образуване на искове за защита на потребителя;
 • Защита в производства по чл. 417 от ГПК;
 • Образуване, представителство и защита по дела срещу застрахователи;
 • Процесуално представителство по граждански, брачни, вещни, облигационни и административни процеси- образуване, водене на дела до окончателното и м приключване;
 • Процесуално представителство в съдебно-изпълнителното производство-защита и водене на процеса;
 • Изготвяне и преглед на трудови договори, консултации относно прекратяване на трудови договори и трудови провоотношения;
 • Представителство пред съдебни и адмитистранивни органи и организации;
 • Консултации по социално и здравно осигуряване;
 • Консултации и водене на преговори за сключване на сделки с недвижими имоти, подготовка, представителство и съдействие при изготвяне на предварителни договори, договори за строителство, учредяване на вещни права, нотариални актове.